Ons privacy beleid

1. Welke gegevens verwerkt Tweeweginternet van u?

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Tweeweginternet verwerkt persoonsgegevens van u. Als eerste als u zich aanmeldt als klant van Tweeweginternet. Tweeweginternet vraagt dan onder meer uw naam, adres, woonplaats, giro- of bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum. Al deze gegevens worden door Tweeweginternet verwerkt. Wij vragen om een kopie van uw legitimatie bewijs om uw identiteit te controleren. Hierna wordt de kopie vernietigd. Verkeersgegevens Als u gebruik maakt van internet dan ‘vervoeren‘ wij gegevens van u. Deze gegevens worden ook wel aangeduid als verkeersgegevens. Het gaat dan om gegevens zoals het tijdstip en de duur van het gebruik van de aansluiting, surfgedrag op internet en uw IP-adres. Tweeweginternet slaat de gegevens over het gebruik van uw internet aansluiting niet op, deze gegevens worden opgeslagen door Tooway in Turijn.

2. Voor welke doeleinden gebruikt Tweeweginternet uw gegevens?
Dienstverlening
Tweeweginternet verwerkt uw persoons- en verkeersgegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van u gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen Daarnaast is Tweeweginternet op grond van de wet verplicht om uw gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten.

3. Hoe lang bewaart Tweeweginternet uw gegevens?
Tweeweginternet bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gegeven verschillen. Als u een abonnement bij Tweeweginternet hebt dan worden uw gegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw verkeersgegevens worden 18 maanden bewaard.

4. Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Tweeweginternet draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw gegevens. Hiermee wordt zeker gesteld dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Tweeweginternet slaat online geen gegevens op. Uw gegevens worden bewaart op een interne server die vanaf buiten niet benaderbaar is. Op deze manier kunnen uw gegevens niet gehackt worden.

5. Inzage in uw persoonsgegevens
Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kunt u indienen door een brief, voorzien van u naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan het hieronder onder contact aangegeven adres. Tweeweginternet kan u maximaal Euro 4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen.

6. Correctie van u persoonsgegevens
Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via het onder contact aangegeven adres. U ontvangt binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

7. Gebruik van cookies op onze website
Om onze website te kunnen analyseren en hierdoor onze website gebruiksvriendelijker te maken, maken wij gebruik van Google Analytics. Voor marketing doeleinden via Google Adwords maken wij gebruik van een tracking cookie. Indien u een bericht via één van de contactformulieren naar ons toestuurt, worden uw gegevens gedurende enkele weken bewaart. Hierna worden ze vernietigd.